PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
MON ESPACE

OPENBAAR ONDERZOEK:
De overstromingsrisicobeheersplannen voor Wallonië (2022-2027)

Internationale stroomgebiedsdistricten van de Maas, de Schelde, de Rijn en de Seine

Van 3 mei tot 3 november 2021

 
 

WAAROM VINDT DEZE RAADPLEGING PLAATS?

Wallonië heeft altijd al te kampen gehad met overstromingen. Onder impuls van de Overstromingsrichtlijn en overeenkomstig de bepalingen inzake overstromingsrisicobeheer van het Waterwetboek heeft Wallonië zijn overstromingsrisicobeheerplannen geactualiseerd onder de naam "PGRI" 2022-2027.

Het doel van deze plannen is het overstromingsbeheer in Wallonië te verbeteren.

In de overstromingsrisicobeheerplannen kunnen namelijk doelstellingen inzake overstromingsbescherming en maatregelen om die doelstellingen te bereiken, worden vastgesteld. Een dergelijk plan wordt opgesteld voor het Waalse deel van elk internationaal stroomgebiedsdistrict dat op ons grondgebied ligt, nl. de Maas, de Schelde, de Rijn en de Seine.

In Wallonië worden de overstromingsrisicobeheerplannen opgesteld dankzij een participatieve en collaboratieve aanpak waarbij een groot aantal actoren met verschillende bevoegdheden betrokken zijn (crisisbeheer, ruimtelijke ordening, beheer van waterlopen, oppervlaktewaterafvoer en modderstromen, ...).

In deze logica van overleg en in toepassing van het Milieuwetboek worden de 4 overstromingsrisico-beheerplannen, gegroepeerd in één enkel document, vandaag voorgelegd aan de openbare raadpleging op het hele grondgebied van het Waalse Gewest.

UW MENING IS BELANGRIJK VOOR ONS

Ter gelegenheid van de actualisering van deze plannen is uw mening belangrijk voor ons!

De overstromingsrisicobeheersplannen 2022-2027 en de bijbehorende cartografische bijlage zijn online beschikbaar.

Een milieueffectenrapport dat inherent is aan de bijwerking van de beheersplannen geeft een beter inzicht in de uitdagingen die aan deze "PGRI 2022-207"-plannen zijn verbonden. Dit verslag bevat een niet-technische samenvatting (hoofdstuk 7).

Er is ook een samenvattende brochure opgesteld om het proces en de plannen bekend te maken en samen te vatten. Deze brochure is online beschikbaar en in elk gemeentebestuur.

WANNEER EN HOE KAN IK MIJN MENING GEVEN?

De openbare raadpleging loopt van
3 mei tot 3 november 2021.

Gedurende deze periode kunnen opmerkingen over de overstromingsrisicobeheerplannen 2022-2027 worden ingediend via het onlineformulier.


Schriftelijke of mondelinge opmerkingen

Het is ook mogelijk uw opmerkingen schriftelijk, per e-mail of per post aan de Waalse Overheidsdienst te doen toekomen.

Bovendien kan uw gemeente ook mondelinge opmerkingen ontvangen overeenkomstig de door haar vastgestelde procedure.

Anderzijds moeten de gemeentelijke instanties hun opmerkingen aan de Waalse Overheidsdienst zenden binnen vier maanden na het begin van het openbaar onderzoek, d.w.z. uiterlijk op 3 september 2021, in toepassing van de artikelen D.28 § 4 en D.53-6 § 4 van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt. Indien dit niet het geval is, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Zodra het onderzoek is afgesloten, worden alle opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek zijn ontvangen, gebundeld en geanalyseerd in een verslag: de Milieuverklaring. Op basis van de conclusies van dit rapport kunnen de overstromingsrisicobeheerplannen voor Wallonië worden aangepast. De aldus afgewerkte overstromingsrisicobeheerplannen zullen vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Waalse Regering. Overeenkomstig de bepalingen van de Overstromingsrichtlijn zullen deze plannen uiteindelijk worden aangemeld bij de Europese instanties.

Verdere informatie over de goedgekeurde documenten zal hier te zijner tijd beschikbaar zijn.

  PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  | 
PLAINTE