PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
ESPACE PERSONNEL

Openbaar onderzoek:
Kaart van overstromingsgevaar

HET OPENBAAR ONDERZOEK IS NU GESLOTEN

WAAROM DIT ONDERZOEK?

In overeenstemming met de bepalingen inzake het beheer van overstromingsrisico's van het Waterwetboek heeft de Groupe Transversal Inondations (GTI) zich ertoe verbonden om de kaarten van overstromingsgevoelige gebieden van 2016 te actualiseren.

Ze zijn een referentie-instrument om u te informeren over het overstromingsrisico in Wallonië.

De kaarten bakenen de gebieden af die in meer of mindere mate diep of frequent onder water kunnen komen te staan als gevolg van het natuurlijke buiten de oevers treden van waterlopen of het natuurlijke afvloeien van regenwater.

Er zijn twee soorten kaarten:

Deze twee soorten kaarten geven dezelfde informatie weer aangezien ze gebaseerd zijn op dezelfde brongegevens. Ze verschillen alleen in hun presentatievorm. Een wijziging in de brongegevens heeft dus een impact op beide soorten kaarten.

In toepassing van het Milieuwetboek wordt dit project voor de actualisering van de kaarten van overstromingsgevoelige gebieden voorgelegd voor een openbare raadpleging in het volledige Waalse Gewest.

WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD IN UW MENING!

De bijgewerkte kaarten kunnen momenteel door iedereen worden geraadpleegd via onze Cigale-applicatie (de overstromingsgevaarkaart, kaarten van overstromingsgevoelige gebieden) .

Een milieueffectenrapport (MER) over effecten inherent aan de update van de kaarten, en de niet-technische samenvatting ervan, helpen de implicaties van de kaarten beter te begrijpen. De kaarten kunnen worden beschouwd als een beslissingsinstrument voor de bevoegde autoriteiten bij het verstrekken van adviezen, bouwvergunningen, exploitatievergunningen of verzekeringen.

WANNEER EN HOE KAN IK MIJN MENING GEVEN?

Het openbaar onderzoek loopt van 14 september tot 28 oktober 2020.

Gedurende deze periode kunt u opmerkingen en commentaren doorgeven. Ze moeten aan een specifiek geografisch gebied zijn gekoppeld om in aanmerking te kunnen worden genomen bij het opstellen van de definitieve kaarten voor het overstromingsgevaar.

 

Deel uw antwoord rechtstreeks online via onze bewerkingstool.

Er werd een bewerkingstool ontwikkeld zodat iedereen zijn of haar waarnemingen direct online kan registreren en lokaliseren.

Wanneer u op deze link klikt, gaat u door naar de overstromingsgevaarkaart die het onderwerp vormt van het openbare onderzoek. Nadat u zich geïdentificeerd heeft, kunt u op de kaart de locatie aangeven waarvoor u een waarneming wilt registreren. U kunt zoveel waarnemingspunten aanmaken als u wilt.

Raadpleeg de korte gebruikershandleiding om vertrouwd te geraken met de bewerkingstool voor de waarnemingen.

 

Waarnemingen schriftelijk of mondeling meedelen

Hoewel online registratie sterk de voorkeur geniet, is het ook mogelijk om uw opmerkingen schriftelijk per e-mail of per post aan het Bestuur te bezorgen. Uw waarnemingen dienen aangevuld te worden met informatie die het mogelijk maakt het betrokken perceel/de betrokken percelen te lokaliseren (volledig adres, kadastrale referentie of gps-coördinaten).

Waarnemingen, aangevuld met gegevens ter identificatie van de betrokken percelen, kunnen ook mondeling aan uw gemeentebestuur worden doorgegeven, volgens de voorwaarden van uw gemeente.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Zodra het onderzoek is afgerond, zullen de kaarten van de overstromingsgevoelige gebieden worden herzien, rekening houdend met de opmerkingen en waarnemingen die tijdens het openbaar onderzoek werden ontvangen. De definitieve kaarten zullen vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Waalse regering.

Wanneer de documenten gevalideerd zijn, zullen ze onder deze sectie beschikbaar worden gesteld.

  PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  | 
PLAINTE