PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
ESPACE PERSONNEL

Openbaar onderzoek:
Kaart van overstromingsgevaar

HET OPENBAAR ONDERZOEK IS NU GESLOTEN

WAARVOOR DIENT EEN OVERSTROMINGSGEVAARKAART?

In de jaren 90 en begin jaren 2000 kende Wallonië verschillende overstromingen. Daarom werd besloten dat het overstromingsgevaar voor het hele grondgebied bestudeerd en in kaart gebracht moest worden om te anticiperen op gevolgen voor gezondheid, milieu, economie en maatschappij.

In 2007 werd de eerste overstromingsgevaarkaart van kracht in het kader van het Plan “PLUIES” (Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés / Plan ter preventie en bestrijding van overstromingen en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers).

VAN DE OVERSTROMINGSGEVAARKAART NAAR KAARTEN VAN OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN

Ondertussen werd de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s een Europese aangelegenheid met de goedkeuring van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s in 2007. Daarin wordt onder meer geëist dat elke lidstaat de overstromingsgevoelige gebieden op zijn grondgebied in kaart brengt volgens de kans op overstromingsgevaar.

Om op Waals niveau aan deze eis te voldoen, werd de methodiek voor het in kaart brengen van het overstromingsgevaar aangepast om er de gegevens die op Europees niveau gevraagd werden, in te integreren. De Waalse overstromingsgevaarkaart en de kaart met overstromingsgevoelige gebieden die Europa vereist, worden voortaan dus op basis van dezelfde brongegevens opgesteld. Ze geven dezelfde informatie weer, maar stellen deze op een andere manier voor.

De twee kaarten samen vormen de cartografie van de overstromingsgevoelige gebieden.

CARTOGRAFIE VAN OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN

De kaarten van overstromingsgevoelige gebieden geven de gebieden aan waarvoor de kans bestaat dat ze overstromen door het buiten de oevers treden van een waterloop (of hoog waterpeil) en door agrarische afvloeiingen of slibstromen (of piekstroom), volgens vier scenario's voor de overstromingskans, de "terugkeerperioden": 25 jaar, 50 jaar, 100 jaar en extreem.

De overstromingsgevaarkaart brengt die 4 scenario's samen in één kaart door een waarde toe te kennen aan het overstromingsgevaar op basis van de volgende twee factoren:

  • de frequentie (terugkeerperiode) van overstromingen of regenval die afvloeiend water veroorzaakt;
  • het ernst ervan (diepte van de overstroming of piekstroom).

Deze waarde kan zeer laag, laag, gemiddeld of hoog zijn.

De kaarten van overstromingsgevoelige gebieden worden regelmatig bijgewerkt in functie van klimaatveranderingen en de beschikbaarheid van nieuwe gegevens (topografie, statistieken, verbeterde hydraulische modellering ...). Bij iedere nieuwe versie worden de kaarten dus nauwkeuriger.

De bijgewerkte 2020-versie van de kaart kan door iedereen geraadpleegd worden op onze Cigale-applicatie (de overstromingsgevaarkaart, kaarten van overstromingsgevoelige gebieden).

De kaarten kunnen ook per gemeente worden bekeken in onze Bronnen

Meer informatie over de methodologie vindt u in de methodologische nota voor het opstellen van kaarten van overstromingsgevoelige gebieden.

WAT IS HET PRAKTISCHE NUT VAN CARTOGRAFIE?

De kaarten zijn vooral een referentie-instrument om te informeren over het overstromingsrisico in Wallonië.

Ze maken het ook mogelijk om het risico op schade aan of vernieling van eigendommen die zich in een bepaalde zone bevinden, te beoordelen en om maatregelen te nemen voor de preventie en de bescherming van eigendommen, personen en het milieu.

Cartografie is dus een referentie-instrument voor de wetgeving in verschillende domeinen. Met name:

  • Volgens het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling is het verplicht om de diensten die bevoegd zijn op het gebied van overstromingsgevaar te raadplegen bij de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunning voor een onroerend goed in een zone met overstromingsgevaar; de gemeente moet met dit advies rekening houden om een vergunning te weigeren of te verlenen onder voorbehoud van bouwvoorschriften die noodzakelijk zijn om de veiligheid van personen, onroerend goed of het milieu te waarborgen.
  • Het Waals Toerismewetboek legt het raadplegen van de overstromingsgevaarkaart op voor de inrichting van toeristische campings, wat verboden is in gebieden met een hoog overstromingsrisico.
  • De Wet op de landverzekeringsovereenkomst definieert "risicogebieden" die overeenkomen met de gebieden die op de kaarten worden aangeduid als zones met een hoog overstromingsgevaar. Aangezien deze gebieden blootgesteld werden of kunnen worden aan aanzienlijke, herhaaldelijke overstromingen, staat de wet toe dat verzekeringsmaatschappijen de dekking van gebouwen in deze zones weigeren. In geval van verkoop verwijzen notarissen naar deze wet om de toekomstige koper te informeren dat het onroerend goed zich in een risicozone bevindt.

De kaarten zijn toegankelijk voor het grote publiek, waardoor ook burgers kunnen anticiperen op problemen bij hun inrichtings- en bouwprojecten door de kaarten bij aanvang van hun project te raadplegen. Want let op: het is niet omdat er op een perceel nog nooit een overstroming heeft plaatsgevonden, dat er geen overstromingsrisico is!

Het in kaart brengen van overstromingsgevoelige gebieden heeft dus een impact op de dagelijkse gang van zaken in onze samenleving. Daarom is het absoluut noodzakelijk om dit referentiesysteem te actualiseren, zodat er bij de besluitvorming optimaal kan worden ingespeeld op de werkelijke situatie op het terrein.

Raadpleeg voor meer informatie het milieueffectenrapport of de niet-technische samenvatting voor een snel overzicht.

Wilt u deelnemen aan het openbaar onderzoek? Volg dan de handleiding.

  PORTAIL WALLONIE.BE  | 
PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  | 
PROTECTION DE LA VIE PRIV√ČE  | 
PLAINTE